การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาฯ
 การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุฯ
 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ส ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (ธ.ค.59)
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณฯ
 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ
 ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและอัคคีภัย
 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดเรียงความ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560
 ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรีนที่ประสบภัยภาคใต้
แบบฟอร์มดาวน์โหลด (Download)
ลำดับ
รายการ
โหลด
จำนวน
1
แบบฟอร์มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1181
2
บันทึกขอดำเนินการและเบิก-จ่ายเงินตามโครงการ
1421
3
แบบฟอร์มการยืมเงินราชการ
1853
4
แบบสัญญาการยืมเงิน (8500)
1810
5
แบบขอรับหนังสือบำเหน็จค้ำประกัน
894
6
แบบขอเพิ่มข้อมูลภาครัฐ
1017
7
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)
986
8
แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (7131)
1462
9
แบบใบเบิกค่าการศึกษาของบุตร (7223)
1189
10
แบบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
1740


 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ข่าวการศึกษา