กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


นางวราลักษณ์  บุษบง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
0896238039นางณัฐกาญจฒ์  หมวดนา
นักวิชาการพัสดุ
0801916645นางสาวสุภัทรา  แสงลุน
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวสมนาตย์  ทองประภา
เจ้าพนักงานพัสดุ
0810493118นางสาวสุภาพร  แฝงยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0892731045นางสาวเมวีญา  สิงห์เดช
ลูกจ้างชั่วคราว
0918033390นางสาวสุมนทกานต์  บุญบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว
0814245827